Praalder B.V.
Praalder B.V.

Beoordeling 9.3 gebaseerd op 977 individuele klantbeoordelingen op 5-sterrenspecialist

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt Praalder BV gevestigd te Den Haag aangeduid als Praalder BV
 2. Consumenten, bedrijven, instellingen of organisaties die overeenkomsten aan gaan met Praalder BV worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemers.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes van en overeenkomsten met Praalder BV.
 4. Naast deze algemene voorwaarden kan Praalder BV.  aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden zijn onderdeel van deze algemene  voorwaarden.
 5. Een afnemer, die eenmaal  zaken heeft gedaan  met Praalder BV. onder condities van deze algemene voorwaarden, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of per mail op te geven orders of te sluiten overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

ARTIKEL 2: Offertes

 1. Offertes zijn voor zowel Praalder BV als voor de afnemer vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. De prijsvermeldingen van Praalder BV op websites, in advertenties of op andere manieren geuit, zijn geen offerte. Als vermelde prijzen duidelijk afwijken van gangbare prijzen en duidelijk is dat het type of drukfout is dan is Praalder BV. niet gehouden aan deze prijzen.

ARTIKEL 3: Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, geluid, afmetingen, kleuren, op de
website, in advertenties en in andere uitingen van Praalder BV gelden slechts bij benadering en geven geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Praalder BV stelt alles in het werk om de gegevens zo juist mogelijk weer te geven maar is in deze afhankelijk van leveranciers.

ARTIKEL 4: Prijzen

 1. De producten die door Praalder BV worden geleverd worden geleverd tegen de prijzen die bij de koopovereenkomst zijn afgesproken. De diensten worden door Praalder BV uitgevoerd tegen de uur prijs die is afgesproken bij het aan gaan van de overeenkomst. Als geen vaste tijd is vastgelegd voor de te leveren dienst wordt bij het bepalen van de te betalen prijs het uurtarief vermenigvuldigd met de werkelijk gewerkte tijd.
 2. Voor orders beneden een nettowaarde van € 50,= kan Praalder BV een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening brengen. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om zo’ n wijze van verzending heeft gevraagd.

ARTIKEL 5: Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten komen tot stand als Praalder BV een order mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd. Praalder BV  heeft het recht  om zonder opgave van redenen orders of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de levering uitgevoerd wordt onder rembours of na vooruitbetaling. Hiervan wordt  de afnemer tijdig en duidelijk op de hoogte gebracht.

ARTIKEL 6: Leveringstermijnen en leveringen

 1. De levertermijn wordt in onderling overleg vastgesteld. Praalder BV is vrij om deze levertermijn te wijzigen als daar dringende redenen voor zijn.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en worden definitief als hierover contact geweest is tussen Praalder BV en afnemer.
 3. Als Praalder BV de overeengekomen leveringstermijnen overschrijdt dan moet de afnemer een schriftelijke ingebrekestelling te overhandigen, waarbij Praalder BV een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nooit het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegenover Praalder BV Dit is anders als er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van Praalder BV of haar personeel of als de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Op dat moment heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Hij kan echter geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
 5. Bij levering van apparatuur gelden de volgende voorwaarden:
 6. Bij levering van een apparaat moet de consument er voor zorgen dat de persoon die bezorgt de plaats waar het apparaat moet staan goed kan bereiken.
 7. Bij levering van inbouwapparatuur zorgt de consument er voor dat de monteur werkruimte heeft om het apparaat te kunnen leveren en inbouwen en dat de ruimte waar gewerkt wordt schoon is. Schade die ontstaat tijdens inbouwen van apparatuur, door o.a. een slechte staat van de keuken of vloerbedekking vallen niet onder de aansprakelijkheid van Praalder BV.
 8. Vloeren die kunnen beschadigen moeten door de afnemer worden afgedekt.
 9. Bang & Olufsen producten mogen binnen 30 dagen geretourneerd worden op kosten van Praalder BV. Andere producten hebben een wettelijke retourtermijn van 14 dagen. 

ARTIKEL 7: Betaling

 1. De afnemer betaalt bij aflevering van de goederen of diensten contant of per pin.  In overeenstemming kan afnemer Praalder BV, per factuur betalen waarbij een betaaltermijn van maximaal 14 dagen geldt.
 2. Als de afnemer de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Praalder BV. verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een maand die begonnen is voor een hele wordt gerekend.
 3. De afnemer  die het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Praalder BV de vordering tot incasso langs gerechtelijke of andere weg heeft aangeboden, moet de afnemer aan Praalder BV een vergoeding betalen wegens de daaraan verbonden kosten volgens het wettelijke incassotarief met een minimum van €  350,- per factuur.
 4. Als de afnemer niet tijdig betaalt heeft Praalder BV het recht de levering van de goederen of het uitvoeren van de dienst volgens overeenkomst uit te stellen of te ontbinden zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ook heeft Praalder BV in zo’n situatie onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 5. Praalder BV heeft altijd het recht om te eisen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Praalder BV te verrichten prestaties, zoals dit door Praalder BV wordt aangegeven.
 6. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen
 7. Als er door afnemer reclames en/of  garantieaanspraken  worden ingesteld geeft dit geen recht op betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 8. Praalder BV heeft in relatie tot geen enkele afnemer een rekening-courant verhouding.

ARTIKEL 8: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De geleverde zaken worden slechts eigendom van de afnemer als aan Praalder BV volledige betaling, inclusief de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten en schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
 2. De afnemer  mag niet zonder schriftelijke toestemming van Praalder BV de zaken die niet betaald zijn vervreemden, verhuren, in gebruik af staan of buiten zijn bedrijf verplaatsen, verpanden dan wel op een andere wijze bezwaren.
 3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Praalder BV de zaken aan Praalder BV ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Praalder BV of aan de door Praalder BV aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden met als doel om de zaken mee te nemen
 4. Praalder BV geeft volgens het gestelde onder 1 aan de afnemer de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Praalder BV ten behoeve van andere aanspraken die Praalder BV op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Praalder BV zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 1000,- voor iedere dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
 5. Zaken of onderdelen daarvan, die ten gevolge van een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Praalder BV tot de afnemer alles heeft voldaan wat hij aan Praalder BV schuldig is.

ARTIKEL 9: Reclames

 1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen moeten binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is schriftelijk en met een heldere omschrijving van de klacht aan Praalder BV kenbaar gemaakt worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt geacht dat Praalder BV haar verplichtingen correct heeft nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 2. Reclames geven aan de afnemer nooit het recht zijn betalingen op te schorten.
 3. Indien een reclame door Praalder BV als juist wordt erkend dan heeft Praalder BV de mogelijkheid om de volgende keuzes te maken. Bij voorkeur wordt deze in goed overleg met afnemer genomen, als dit niet mogelijk is bepaald Praalder BV de definitieve keuze.
 4. Praalder BV kan de factuur herzien en het factuurbedrag wijzigen.
 5. Praalder BV kan het geleverde vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of repareren waarbij de vervangen zaken of  onderdelen eigendom van Praalder BV worden.
 6. Het geleverde terug nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder de afnemer enige vorm van schadevergoeding te hoeven betalen.
 7. De afnemer dient in een voorkomend geval Praalder BV zonder belemmering gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 8. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer is voor rekening en risico van de afnemer. Praalder BV aanvaardt teruggezonden zaken alleen als hij met deze terugzending van te voren schriftelijk instemt en alleen wanneer deze zaken aan het door Praalder BV op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Praalder BV deze zaken aan de afnemer heeft afgeleverd. M.u.v. Bang & Olufsen producten, waarbij de retourzending binnen 30 dagen voor rekening komt van Praalder BV.
 9. Onderdelen worden alleen retour genomen in originele ongeopende verpakking, mits het onderdeel niet gebruikt is. M.u.v. Bang & Olufsen producten die gedurende 30 dagen gebruikt mogen worden voor retournering binnen deze termijn.
 10. Speciaal bestelde goederen kunnen door Praalder BV niet retour genomen worden

ARTIKEL 10: Handelsmerk

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die door de fabrikant op het product zijn aangebracht mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

ARTIKEL 11: Garantie

 1. De producten die door Praalder BV geleverd worden voldoen aan een goede kwaliteit. De verleende diensten worden naar beste kunnen uitgevoerd door vakbekwame mensen.
 2. Op geleverde producten wordt de garantie verleend zoals deze door de fabrikant wordt omschreven en bepaald. Als de fabrikant bij de uitoefening van de garantie constateert dat door Praalder BV fouten zijn gemaakt bij de installatie dan komen de kosten hiervoor ten laste van Praalder BV.
 3. Praalder BV besteedt de reparaties buiten de garantie uit aan een service bedrijf en conformeert zich aan zijn leveringsvoorwaarden. Ook de afnemer is gehouden aan de leveringsvoorwaarden van deze service partner. De service partner repareert in principe aan huis. De afnemer kan er ook voor kiezen om de reparatie uit te laten voeren door de importeur van het betreffende product, ook tegen de leveringsvoorwaarden van dat bedrijf.
 4. Praalder BV geeft geen garantie op  (zelf gemonteerde) onderdelen en verbruiksgoederen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
 5. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen
 6. indien de afnemer het product niet volgens de geldende gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 7. als de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen inclusief  reparaties die niet door of namens Praalder BV zijn uitgevoerd.
 8. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of gebeurtenissen;
 9. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
 10. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

ARTIKEL 12 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Praalder BV of derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 2. Naast het genoemde in artikel 13 lid 1 is Praalder BV in ieder geval nooit aansprakelijk:
 3. wegens niet, of niet tijdige levering.
 4. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, website, offertes e.d.;
 5. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14.
 6. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.
 7. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 8. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
 9. Als Praalder BV in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Praalder BV slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 10. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Praalder BV nooit aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 11. De afnemer vrijwaart Praalder BV voor alle aanspraken van derden.
 12. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de  schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Praalder BV of haar medewerkers.
ARTIKEL 13: Niet-toerekenbare tekortkomingen

 1. Als de overeenkomst die is ontstaan niet door Praalder BV kan worden nagekomen als gevolg van omstandigheden die tijdens het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Praalder BV niet bekend konden zijn,  dan geldt dat ten aanzien van de afnemer voor Praalder BV als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).
 2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Praalder BV alsmede van samenwerkingspartners, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Praalder BV redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
 3. Praalder BV heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en heeft ook het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.  Praalder BV is nimmer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Praalder BV behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 4. Praalder BV heeft geen bevoegdheid tot opschorten als nakoming definitief onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door iedere partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

ARTIKEL 14 Ontbinding

 1. Als de afnemer zijn verplichtingen ten aanzien van Praalder BV niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of als zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt,  dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede het geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken, huishoudelijk beheer of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Praalder BV te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist
 2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Praalder BV het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Praalder BV is altijd bevoegd om in die situatie schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 4. Als  de afnemer de overeenkomst wil ontbinden, zal hij altijd eerst Praalder BV schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk moet omschrijven.
 5. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer van Praalder BV niet eisen dat verrichte prestaties worden teruggedraaid en heeft Praalder BV onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

ARTIKEL 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij een geschil tussen Praalder BV en afnemer dient afnemer deze in eerste instantie kenbaar te maken bij de geschillencommissie van Uneto VNI.
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken noodzakelijke cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij jouw internetgedrag binnen onze website volgen.